Hp m ca khc Nu nh anh n. Ln tc ri b mi [Em kh Hng mi bung mt en tht [Bm bun Ngy qua ngy i mong g Cn nhiu lm nhng yu thng ngt [D ngo